CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

Hotline:0862 7071 76

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Lần 1)

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 1)

Thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 19001/HĐBĐG-BĐS-KB ngày 08 tháng 01 năm 2019 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu về việc bán đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

 1. Tên tài sản bán đấu giá:
 1. Quyền sử dụng đất Số phát hành AM 047020 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.                 
 1. Thửa đất số: 68; Tờ bản đồ số: 10
 2. Địa chỉ thửa đất: Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 8.000 m2 (Bằng chữ: Tám ngàn mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 8.000 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 01/07/2015
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất Số phát hành: AO 935814 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.               
 1. Thửa đất số: 82; Tờ bản đồ số: 10
 2. Địa chỉ thửa đất: Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 3.599 m2 (Bằng chữ: Ba ngàn năm trăm chín mươi chín mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 3.599 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 22/01/2029
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất Số phát hành: AM 047056 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.            
 1. Thửa đất số: 270; Tờ bản đồ số: 09
 2. Địa chỉ thửa đất: Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 6.469,8 m2 (Bằng chữ: Sáu ngàn bốn trăm sáu mươi chín phẩy tám mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 6.469,8 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 21/11/2018
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất Số phát hành: AM 047021 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.         
 1. Thửa đất số: 179; Tờ bản đồ số: 10
 2. Địa chỉ thửa đất: Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích đất thế chấp: 5.628,5 m2 (Bằng chữ: Năm ngàn sáu trăm hai mươi tám phẩy năm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 5.628,5 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 01/07/2015
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất Số phát hành AO 942708 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.             
 1. Thửa đất số: 123; Tờ bản đồ số: 10
 2. Địa chỉ thửa đất: Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
 3. Diện tích đất thế chấp: 7.795,1 m2 (Bằng chữ: Bảy ngàn bảy trăm chín mươi lăm phẩy một mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 7.795,1 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất nuôi trồng thủy sản
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 21/07/2015
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất Số phát hành AM 047488 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.               
 1. Thửa đất số: 216; Tờ bản đồ số: 06
 2. Địa chỉ thửa đất: Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích đất thế chấp: 14.689,4 m2 (Bằng chữ: Mười bốn ngàn sáu trăm tám mươi chín phẩy bốn mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 14.689,4 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất nuôi trồng thủy sản
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 28/07/2023
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất Số phát hành: AM 047027 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.                
 1. Thửa đất số: 125; Tờ bản đồ số: 10
 2. Địa chỉ thửa đất: Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích đất thế chấp: 17.000 m2 (Bằng chữ: Mười bảy ngàn mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 17.000 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 01/07/2015
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất Số phát hành AM 047397 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.               
 1. Thửa đất số: 156; Tờ bản đồ số: 10;
 2. Địa chỉ thửa đất: Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích đất thế chấp: 10.600 m2 (Bằng chữ: Mười ngàn sáu trăm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 10.600 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 01/07/2015
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất Số phát hành: AM 047490 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.               
 1. Thửa đất số: 168; Tờ bản đồ số: 10
 2. Địa chỉ thửa đất: Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích đất thế chấp: 7.750 m2 (Bằng chữ: Bảy ngàn bảy trăm năm mươi mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 7.750 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 21/11/2018
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
  1. Giá khởi điểm là:
 1. Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 68; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giá khởi điểm là: 367.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng).
 2. Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 82; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giá khởi điểm là: 198.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng).
 3. Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 270; Tờ bản đồ số: 09 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giá khởi điểm là: 291.000.000 đồng  (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi mốt triệu đồng).   
 4. Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 179; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giá khởi điểm là: 310.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười triệu đồng).
 5. Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 123; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giá khởi điểm là: 358.000.000 đồng (Bằng chữ: ba trăm năm mươi tám triệu đồng).
 6. Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 216; Tờ bản đồ số: 06 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giá khởi điểm là: 674.000.000 đồng  (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bốn triệu đồng).
 7. Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 125; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giá khởi điểm của tài sản nêu trên: 780.000.000 đồng (Bằng chữ: bãy trăm tám mươi triệu đồng).
 8. Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 156; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giá khởi điểm là: 486.000.000 đồng  (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng).      
 9. Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 168; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giá khởi điểm là: 356.000.000 đồng  (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi sáu triệu đồng).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có).

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu.
 2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
 3. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 4. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/01/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 29/01/2019.
 5. Thời gian bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 31/01/2019.
 6. Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá lên trực tiếp bằng lời nói để chọn người trả giá cao nhất, người trả sau phải cao hơn người trả trước.
 7. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Khu dân cư Tràng An số 63 Đường số 10, KP1, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
 8. Nơi bán, đăng ký và phát hành hồ sơ: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Khu dân cư Tràng An số 63 Đường số 10, KP1, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

 1. Mọi chi tiết tham khảo hồ sơ vui lòng liên hệ:
 • Văn phòng làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 0919 499 777 (Mr Thảo) - 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr Khánh) – 0918 495 349 (Mr Vững).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet