CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

Hotline:0862 7071 76

DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1.        ĐẤU GIÁ ĐẤT ĐỘNG SẢN

-         Quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, đất khu công nghiệp

-         Đất và công trình sử dụng trên đất

-         Dự án đầu tư

2.        ĐẤU GIÁ ĐỘNG SẢN

-         Phương tiện vận tải đường bộ

-         Phương tiện vận tải đường sông, đường biển

-         Máy, thiết bị dây chuyền sản xuất

-         Máy, thiết bị chuyên dùng…

3.        CÁC LOẠI TÀI SẢN KHÁC

-         Đồ cổ, cổ vật các loại

-         Tài sản là giá trị vô hình, sở hữu trí tuệ 

-         Tranh, ảnh nghệ thuật và các tác phẩm thuộc văn học, nghệ thuật

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet